வெள்ளி, 14 மார்ச், 2014

சூரியன்
யார்மேல்

கோபம் உனக்கு
அனைவரையும்
சுடுகின்றாய்!

4 கருத்துகள்: